Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Szkaradowie

 

KLAUZULA INFOMACYJNA DLA OSÓB

 

ODBIERAJĄCYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

CO TO JEST RODO?

 

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole w Szkaradowie z siedzibą w Szkaradowo 193, 63-930 Jutrosin. Nasze dane kontaktowe 65 547 38 22:, email: pszkaradowo@jutrosin.eu

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

 

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać:

 

 • W celu identyfikacji osoby, która została wskazana do odbioru dziecka z (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

 

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać do momentu zmiany lub odwołania upoważnienia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

 

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

 

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

 

 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

 

 • usunięcie danych

 

 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych

 

 • na zasadach określonych w RODO.

 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. Katarzynę Jakubowską-Rozwalkę, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kas5@poczta.onet.pl lub te;. 570 942 935.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

 

CO TO JEST RODO?

 

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole w Szkaradowie z siedzibą w Szkaradowo 193, 63-930 Jutrosin. Nasze dane kontaktowe 65 547 38 22:, email: pszkaradowo@jutrosin.eu

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

 

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać:

 

 • na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na wykorzystanie wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 • gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, której Państwo jesteście stroną (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)

 

 • w celu realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z Kodeksu pracy, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta nauczyciela i innych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych. Odmowa ich podania może mieć konsekwencje określone w ww. przepisach prawa.

 

Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy, konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację umowy, świadczenia lub usługi).

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

 

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać:

 

 • do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),

 

 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,

 

 • przez okres wskazany w przepisach prawa.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

 

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

 

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

 

 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

 

 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych,

 

 • wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania danych

 

 • przeniesienie danych,

 

 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych

 

 • na zasadach określonych w RODO.

 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym:

 

 • organom władzy publicznej,

 

 • podmiotom wskazanym w przepisach prawa,

 

 • podmiotom, którym placówka oświatowa przekazała dane osobowe w drodze powierzenia lub udostępnienia (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych).

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. Katarzynę Jakubowską-Rozwalkę, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kas5@poczta.onet.pl lub tel;. 570 942 935.

 

KLAUZULA INFOMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

CO TO JEST RODO?

 

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole w Szkaradowie z siedzibą w Szkaradowo 193, 63-930 Jutrosin. Nasze dane kontaktowe 65 547 38 22:, email: pszkaradowo@jutrosin.eu

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

 • realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

 • wystawienia faktur i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji podatkowej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2018, poz. 395) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

 • w przypadków wystąpienia ewentualnych sporów dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

 

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać:

 

 • przez okres trwania i zakończenia umowy - 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia/rozwiązania umowy;

 

 • dane osobowe wykorzystywane w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikającej z przepisów prawa

 

 • dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. na drodze sądowej) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

 

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

 

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

 

 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

 

 • usunięcie danych –równoznaczne z rozwiązaniem umowy

 

 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych

 

 • na zasadach określonych w RODO.

 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane osobowe przekazujemy – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym:

 

 • podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa;

 

 • podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy;

 

 • organom administracji publicznej uprawnionym na podst. Przepisów prawa

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. Katarzynę Jakubowską-Rozwalkę, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kas5@poczta.onet.pl lub tel;. 570 942 935.

 

KLAUZULA INFOMACYJNA PODCZAS

 

REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole w Szkaradowie z siedzibą w Szkaradowo 193, 63-930 Jutrosin. Nasze dane kontaktowe 65 547 38 22:, email: pszkaradowo@jutrosin.eu

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z przeprowadzeniem procedurą rekrutacji do przedszkola będziemy wykorzystywać:

na podstawie art. 130 ust 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 994 i 1000) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 g RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać: zgodnie z art. 160 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 994 i 1000); do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego; prze okres roku, w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola; (chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.)

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, usunięcie danych –równoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacji, ograniczenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci przekazujemy – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym: uprawnionym podmiotom obsługi informatycznej dostarczającej i obsługującej system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, organowi prowadzącemu w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego organom administracji publicznej uprawnionym na podst. Przepisów prawa

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. Katarzynę Jakubowską-Rozwalkę, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kas5@poczta.onet.pl lub tel;. 570 942 935.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Klauzula informacyjna
  Utworzono dnia 04.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klauzula informacyjna

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny