Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Szkaradowie

Deklaracja dostępności

Przedszkole w Szkaradowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://szkaradowo.przedszkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- brak opisów alternatywnych do zdjeć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jagoda Gotter-Zaradna , adres poczty elektronicznej jagodazaradna@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 721728924. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole znajduje się się w miejscowości Szkaradowo pod numerem 193 , 63-930 Jutrosin. Budynek jest jednopoziomowy. W środku nie ma schodów. Do budynku prowadzi 3 wejścia.

Główne wejście zlokalizowane jest od drogi asfaltowej. Do każdego z wejść prowadzą schody. Przy schodach nie znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu głównym do przedszkola znajduje się dzwonek. Drugie wejście od strony ulicy przeznaczone jest dla pracowników. Z tyłu budynku, od strony placu zabaw jest trzecie wejście przeznaczone dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców przy którym również znajduje się dzwonek. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie zabezpieczone bramkami. Z tyłu budynku znajdują się dwa wyjścia tarasowe – ewakuacyjne, wychodzące bezpośrednio z sal przedszkolnych. Na taras prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Bezpośrednio przy budynku przedszkola jest parking, ale nie są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny